Taze- nagradna igra | МакоМаркет
+389 2 278 6666 info@makomarket.com.mk

НЕКА ПУКНЕ ОД АВАНТУРА

НАГРАДНА ИГРА НА ТАЗЕ

ПРАВИЛА НА НАГРАДНА ИГРА

ЕКА ПУКНЕ ОД АВАНТУРА*

ТАЗЕ

1

Организатор на наградната игра е Мако Маркет ДОО.

2

Наградната игра ќе се одржи во сите продажни места во Македонија од 06.06.2021.- 08.08.2021.

 3

Целта на наградната игра е промоција на производите на брендот Тазе. Производи што учествуваат во наградната игра се било кое пакување Тазе пуканки, односно Тазе Салти 100гр, Тазе Салти 30гр, Тазе Путер 100гр, Тазе Путер 30гр, Тазе чоколадо-јагода 50гр.

4

Учесници во наградната игра можат да бидат сите луѓе кои живеат во Македонија.

 5

За да може едно лице да учествува во наградната игра, треба да купи какво било пакување од горе-наведените Тазе производи. Добитник на награда ќе биде секој оној кој што во неговото пакување од ТАЗЕ производот кој го купил, пронајдол жетон на кој пишува која е наградата, како и упатство за следни чекори. Добитникот треба да го чува жетонот како доказ. Добитници се само оние кои пронашле жетон во нивното пакување. Оние кои не пронашле жетон во пакувањето, тие едноставно не се добитници. Организаторот, откако ќе ја утврди регуларноста на жетонот, ќе го прогласи добитникот за добитник.

Доколку, при прегледот на регуларноста на жетонот, Организаторот утврди дека жетонот е нерегуларен, учесникот ќе го изгуби правото на добивка на наградата.

 6

Еден учесник може да освои една или повеќе награди ако купил повеќе Тазе производи и во повеќе пакувања пронашол жетон. Добитниците ќе се објавуваат тековно, односно купец кој пронашол внатре во пакувањето жетон е автоматски добитник, и на жетонот има број од Организаторот, така што добитникот треба да го исконтактира Организаторот на телефонскиот број напишан на жетонот, да не извести деке е добитник, да го чува жетонот како доказ, кога Организаторот ќе ја утврди регуларноста, тогаш добитникот ќе биде прогласен за добитник.

Времетраењето на наградната игра е вкупно 9 недели и 1 ден. Наградната игра важи до извлекување на сите награди.

Награден фонд:

  • MS ENEGRGY NEUTRON N1 ELEKTRICEN TROTINET x 5
  • MAX RUNNER 7.0 29″ VELOSIPED x 5
  • HUAWEI BAND 6 SMART BRACELET x 5
  • TAZE gift box x 35

 7

Организаторот се обврзува да ја чува наградата во рок од 30 работни дена по завршувањето на наградната игра.

Наградната игра важи до извлекување на сите награди. Во случај добитникот да не ја подигне наградата, Организаторот не е должен да им ја достави. Доколку добитникот не ја прифати наградата во следните 30 дена, тој го губи правото на истата..

Добитникот нема право да бара замена на наградата за пари или кој било друг предмет. Со подигнување на наградата, сите понатамошни обврски на Организаторот се прекинуваат.

 8

Со учество во наградната игра, учесниците се согласуваат дека нивните лични информации можат да бидат зачувани и користени од Организаторот за целите како што е објавување список на добитници.

 9

Со купување на Тазе производите, односно учество во наградната игра, купувачот ги прифаќа Правилата на наградната игра. Правилата ќе бидат објавени на веб-страницата www.makomarket.com.mk

 10

Организаторот го задржува правото да ја прекине наградната игра пред крајниот рок утврден со овие правила, како и да ги промени одредбите на овие правила, за што учесниците ќе бидат известени преку веб-страницата www.makomarket.com.mk

 11

Во случај на спор помеѓу Организаторот и учесниците, Судот на територијата има правна надлежност.

RREGULLAT E LOJËS SHPËRBYESE

* LE TË PËLCET NGA AVANTURA*

TAZE

 

1

Organizatori i lojës shpërblyese është Mako Market SHPK. 

2

Loja shpërblyese do të mbahet në të gjitha pikat e shitjes në Maqedoni nga data 06.06.2021.- 08.08.2021.

3

Qëllimi i lojës shpërblyese është promovimi i produkteve të markës Taze. Produktet që marrin pjesë në lojën shpërblyese janë çdo paketë Taze kokoshka, gjegjesisht Taze Salti 100gr, Taze Salti 30gr, Taze gjalpë 100gr, Taze gjalpë 30gr, Taze çokollatë – luleshtrydhe 50g.

4

Pjesëmarrës në lojën shpërblyese mund të jenë të gjithë njerëzit që jetojnë në Maqedoni. 

5

Që një person të mund të marrë pjesë në lojën shpërblyese, duhet të blejë çfarëdo paketimi nga produktet  Taze të sipërpërmendura. Fituesi i shpërblimit do të jetë gjithsecili që në paketimin e produktit TAZE që ka blerë, ka gjetur një buton në të cilin shkruan cili është shpërblimi, si dhe udhëzimet për hapat e ardhshëm. Fituesi duhet ta ruajë butonin si provë. Fitues janë vetëm ata që gjejnë një buton në paketimin e tyre. Ata që nuk kanë gjetur buton në pakon e tyre, thjesht nuk janë fitues. Organizatori, pasi të përcaktojë rregullsinë e shenjës, do ta shpall fituesin fitues. Nëse, gjatë rishikimit të rregullsisë së shenjës, Organizatori përcakton se shenja është e parregullt, pjesëmarrësi do të humbasë të drejtën për të fituar shpërblimin

6

Një pjesëmarrës mund të fitojë një ose më shumë shpërblime nëse ka blerë më shumë Taze produkte dhe në më shumë pako ka gjetur butone. Fituesit do të shpallen rrjedhimisht, gjegjësisht blerësi që ka gjetur brenda pakos një buton është automatikishtnjë fitues, dhe në buton ka numër të Organizatorit, ashtuqë fituesi duhet të kontaktojë Organizatorin në numrin e telefonit të shkruar në buton, për të na informuar se ai është fitues, ta ruajë butonin si provë, kur Organizatori përcakton rregullsinë, atëherë fituesi do të shpallet fitues.

Fondi i çmimit:

  • MS ENEGRGY NEUTRON N1 TROTINET ELEKTRIK x 5
  • MAX RUNNER 7.0 29″ BIIKLETË x 5
  • HUAWEI BAND 6 SMART BRACELET x 5
  • TAZE gift box x 35

7

Organizatori obligohet ta ruajë çmimin brenda 30 ditëve pune pas përfundimit të lojës shpërblyese.

Loja shpërblyese është e vlefshme derisa të tërhiqen të gjitha shpërblimet. Në rast se fituesi nuk e merr çmimin, Organizatori nuk është i detyruar të ua dërgojë atë. Nëse fituesi nuk e ngren çmimin brenda 30 ditëve të ardhshme, ai humbet të drejtën për të.

Fituesi nuk ka të drejtë të kërkojë një zëvendësim të shpërblimit me para ose ndonjë send tjetër. Me marrjen e shpërblimit, të gjitha detyrimet e mëtejshme të Organizatorit përfundojnë. 

8

Me marrjen pjesë në lojën shpërblyese, pjesëmarrësit dakordohen që informacionet e tyre personale mund të ruhet dhe përdoren nga Organizatori për qëllime të tilla si botimi i një liste të fituesve. 

9

Me blerjen e produkteve Taze, gjegjësisht pjesëmarrjen në lojën shpërblyese, blerësi pranon Rregullat e lojës shpërblyese. Rregullat do të publikohen në uebfaqen www.makomarket.com.mk 

10

Organizatori mban të drejtën të ndërpresë lojën e shpërblyese para afatit të përcaktuar me këto rregulla, si dhe të ndryshojë dispozitat e këtyre rregullave, për të cilat pjesëmarrësit do të njoftohen përmes uebfaqes www.makomarket.com.mk 

11

Në rast të një mosmarrëveshjeje midis Organizatorit dhe pjesëmarrësve, Gjykata e territorit ka kompetenca juridike.