Наградна Игра | МакоМаркет
+389 2 278 6666 info@makomarket.com.mk

Со пополнување на полињата се согласувате со правилата на наградната игра

*Доколку имате дополнителни прашања или проблем при пополнување на формата, Ве молиме обратете се на aa@makomarket.com.mk

*Задолжително чувајте ја фискалната сметка.

ПРАВИЛА НА НАГРАДНА ИГРА

*НОСИ САМОДОВЕРБА*

EveryDay

1

Организатор на наградната игра е Мако Маркет ДОО.

2

Наградната игра ќе се одржи во сите продажни места во Македонија од 01.04.2021.- 12.05.2021.

3

Целта на наградната игра е промоција на производите на брендот EveryDay. Производи што учествуваат во наградната игра се било кое пакување секојдневни или циклусни влошки EveryDay.

4

Учесници во наградната игра можат да бидат сите луѓе кои живеат во Македонија.

5

За да може едно лице да учествува во наградната игра, треба да купи какво било пакување секојдневни или циклусни влошки EveryDay во кое било продажно место во Македонија во временскиот период наведен погоре.

Регистрација за наградната игра може да се изврши преку апликацијата на www.makomarket.com.mk/nagradna-igra-everyday или со скенирање на QR Code кој ве води на апликацијата. Со пополнување на сите побарани информации на веб-апликацијата на страницата на Мако Маркет, вие може да бидете потенцијален добитник.

Прифатени се само апликациите со валидни датуми на сметките помеѓу 01.04.2021.- 12.05.2021.

Избраните добитници кои испратиле точни сметки и ги исполниле условите и потребните информации и ја чуваат фискалната сметка како доказ, треба да ги земат своите награди од канцеларијата на Мако Маркет во индустриската зона во Пинтија, Скопје.

Ако еден учесник испратил некомплетна апликација (пример: без сметка, име, или информации за контакт), таа апликација ќе се смета за неважечка и Организаторот нема да има други обврски кон тој учесник.

Доколку, при прегледот на апликациите, Организаторот утврди дека нема докази (нема фискална сетка) за купен EveryDay производ, учесникот ќе го изгуби правото на добивка на наградата.

6

Еден учесник може да освои една или повеќе награди ако е квалификуван за наградната игра и купил производи на EveryDay како што е наведено погоре.

Процесот на награди се прави по случаен избор преку алатка за случаен избор (random picker), на 5 дена по завршувањето на наградната игра, односно на 17.05.2021 година ќе бидат избрани добитниците. Времетраењето на наградната игра е вкупно 6 недели.

Награден фонд:

Samsung Galaxy A21S x 30

EveryDay кутија x 120

7

Организаторот ќе користи телефонски број за да контактира и да го информира учесникот што ја добил наградата. Организаторот се обврзува да ја чува наградата во рок од 20 работни дена по завршувањето на наградната игра.

Во случај добитникот да не ја подигне наградата, Организаторот не е должен да им ја достави. Доколку добитникот не ја прифати наградата во следните 20 дена, тој го губи правото на истата.

Апликациите добиени по завршувањето на наградната игра не се квалификуваат за награда.

Добитникот нема право да бара замена на наградата за пари. Со подигнување на наградата, сите понатамошни обврски на Организаторот се прекинуваат.

8

Со учество во наградната игра, учесниците се согласуваат дека нивните лични информации можат да бидат зачувани и користени од Организаторот за целите како што е објавување список на добитници.

9

Со поднесување на апликацијата, односно учество во наградната игра, купувачот ги прифаќа Правилата на наградната игра. Правилата ќе бидат објавени на веб-страницата www.makomarket.com.mk

10

Организаторот го задржува правото да ја прекине наградната игра пред крајниот рок утврден со овие правила, како и да ги промени одредбите на овие правила, за што учесниците ќе бидат известени преку веб-страницата www.makomarket.com.mk

11

Во случај на спор помеѓу Организаторот и учесниците, Судот на територијата има правна надлежност.

***************************************************************

Terms and Conditions for the Prize Game

Wear Confidence – EveryDay!

Samsung Galaxy A21S x 30

EveryDay box x 120

1

Organizer of the prize game is Mako Market DOO.

2

The prize game will take place in all points of sale in Macedonia from 01.04.2021.- 12.05.2021.

3

The purpose of the prize game is promotion of the products of EveryDay brand. Products that participate in the prize game are any pack of Every Day sanitary napkins and any pack of Every Day panty liners.

4

Participants in the prize game can be all people who live or stay in Macedonia.

5

For one person to participate in the prize game, have to buy any pack sanitary napkins or panty liners EveryDay in whoever point of sale in Macedonia in the time period stated above.

Registration for the loyalty program can be done through the app on www.makomarket.com.mk/nagradna-igra-everyday  With writing the receipt number of one or more bills and personal information through the web-app on the Mako Market’s page, you can be potential winner of mobile phone or EveryDay box.

Accepted are only the applications with valid dates on the bills between 01.04.2021.- 12.05.2021.

The picked winners who have sent correct bills and have fulfilled the terms and conditions and the required information and keep the receipt as prove, should pick up their prizes from the Mako Market office in Industrial zone of Pintija, Skopje.

If one participant has sent incomplete application (example: without bill, or name, or contact info), that application will be considered as invalid and the Organizer will have no further obligations to that participant.

If, during the inspection of the applications, the Organizer founds that there is no evidence of purchased 1 pack sanitary napkin or panty liners EveryDay, the participant will lose the right of winning prize.

6

One participant can win one or more prizes if is qualified for the Prize game and have purchased EveryDay products as listed above.

The rewards process is done at random via random picker tool, upon 5 days of the end of the prize game on 17.05.2021 will be chosen the winners. The duration of the prize game is in total 6 weeks.

Samsung Galaxy A21S x 30

Every Day box x 120

7

The Organizer will use telephone number to contact and inform the winner that won the prize. The organizer undertakes to submit the prize within 20 working days after the end of the prize game.

In case the winner does not pick up the prize, the Organizer is not obliged to deliver it to them. If the buyer does not accept the awarded prize within the next 20 days, he loses the right to it.

Applications received after the completion of the prize game do not qualify for the award.

The consumer has no right to request a replacement of the prize for money. By submitting the prize, all further obligations of the Organizer are terminated.

8

By participating in the prize game, customers agree that their personal information may be stored and used by the Organizer for the purpose of the subject prize game, such as publishing a list of rewards.

9

By submitting the application, ie participating in the prize game, the buyer accepts the Rules of the prize game. The rules will be published on the website www.makomarket.com.mk

10

The organizer reserves the right to terminate the prize game before the deadline set by these rules, as well as to change the provisions of these rules, of which customers will be notified through the website www.makomarket.com.mk

11

In case of a dispute between the Organizer and the participants, the Court of Territory has legal jurisdiction.

RREGULLAT E LOJËS SHPËRBLYESE

* MBAJ  VETËBESIM *

EveryDay

1

Organizator i lojës shpërblyese është Mako Market SHPK.

2

Loja shpërblyese do të mbahet në të gjitha pikat e shitjes në Maqedoni nga 01.04.2021.-12.05.2021.

3

Qëllimi i lojës shpërblyese është promovimi i produkteve të markës EveryDay. Produkte që marrin pjesë në lojën e çmimeve janë çdo paketim i pecetave ditore ose ciklikë EveryDay.

4

Pjesëmarrës në lojën shpërblyese mund të jenë të gjithë njerëzit që jetojnë në Maqedoni.

5

Një person që të mund të marrë pjesë në lojën shpërblyese, duhet të blejë cfarëdoqoftë paketimi, peceta ditore ose cikël EveryDay në çdo pikë shitje në Maqedoni në periudhën kohore të lartpërmendur.

Regjistrimi për lojën shpërblyese mund të bëhet përmes aplikimit në www.makomarket.com.mk/nagradna-igra- everyday ose duke skanuar QR Code që ju udhëzon në aplikim. Duke plotësuar të gjithë informacionet e kërkuara në web-aplikacionin në internet e faqes  Mako Market, ju mund të jeni një fitues potencial.

Pranohen vetëm aplikacionet me data të vlefshme në llogaritë ndërmjet 01.04.2021.-12.05.2021.

Fituesit e përzgjedhur që do të paraqiten me fatura të sakta dhe kushte të plotësuara me informacione te duhura dhe që kanë ruajtur llogarinë fiskale si dëshmi, duhet të tërheqin shpërblimet e tyre nga Zyra e Mako Market në zonën industriale në Pintija, Shkup.

Nëse një pjesëmarrës dërgon një aplikim jo të kompletuar (shembull: pa llogari, emër, ose informacione kontakti), ai aplikacion do të konsiderohet i pavlefshëm dhe Organizatori nuk do të ketë përgjegjësi tjera ndaj atij pjesëmarrësi.

Nëqoftëse, gjatë shqyrtimit të aplikacioneve, Organizatori vërteton se nuk ka fakte (nuk ka llogari fiskale) për një produkt të blerë nga  EveryDay, pjesëmarrësi do të humb të drejtën e ffitimit të shpërblimit.

6

Një pjesëmarrës mund të fitojë një ose më tepër shpërblime nëqoftëse është i kualifikuar për lojën shpërblyese dhe ka blerë produkte të EveryDay siç është lartpërmendur.

Procesi i shpërblimeve bëhet në mënyrë të rastësishme përmes një mekanizmi për përzgjedhje të rastësishme ( random picker ), ditën e 5-të pas përfundimit të lojës shpërblyese, domethënë më datën  17.05.2021 do të zgjidhen fituesit. Koha e zgjatjes së lojës shpërblyese është gjithsej 6 javë.

Fondi i çmimit:

Samsung Galaxy A21S x 30

Pako EveryDay x 120

Organizatori do të shfrytëzon numër telefoni për të kontaktuar dhe informuar pjesëmarrësin që ka fituar shpërblimin.

Organizatori detyrohet të ruan shpërblimin  në afat prej 20 ditë  pune, pas përfundimit të lojës shpërblyese.

Në rast se fituesi nuk e merr shpërblimin, Organizatori nuk është i detyruar t’ua dorëzon. Nëqoftëse  fituesi nuk e pranon shpërblimin brenda 20 ditëve të ardhshme, ai humb drejtën  për të njëjtën.

Aplikacionet e fituara pas përfundimit të lojës shpërblyese nuk kualifikohen për shpërblime.

Fituesi nuk ka të drejtë të kërkon para në vend të shpërblimit  Me tërheqjen e shpërblimit, të gjitha obligimet e mëtutjeshme të Organizatorit ndërpriten.

8

Me pjesëmarjen në lojën shpërblyese, pjesëmarrësit pajtohen që të dhënat e tyre personale mund të ruhen dhe shfrytëzohen nga Organizatori për qëllime sikur që është botimi i listës së fituesve.

9

Me dorëzimin e  aplikacionit, pra duke marrë pjesë në lojën shpërblyese, blerësi i pranon Rregullat e lojës shpërblyese. Rregullat do të publikohen në faqen e internetit www.makomarket.com.mk

10

Organizatori e mban të drejtën të ndërpresë lojën e shpërblimeve para skadimit të afatit vërtetuar me këto rregulla, si dhe të ndryshojë dispozitat e këtyre rregullave, për të cilat pjesëmarrësit do të njoftohen  përmes faqes në internet www.makomarket.com.mk

11

Në rast të ngecjes mes Organizatorit dhe pjesëmarrësve, Gjykata teritoriale ka kompetenca ligjore.